Privacy statement

Privacybeleid Indigo Park Belgium – Indigo Infra Belgium


Mei 2018
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de GDPR (2016/679/EU).

1.Over ons


Indigo Park is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU - hierna “AVG”), met uitzondering van de gevallen waar wij retributiebonnen en parkeerkaarten uitschrijven voor Steden en Gemeenten. In dat geval is de Stad of de Gemeente de verwerkingsverantwoordelijke en is het privacybeleid van die Stad of Gemeente van toepassing. Onze gegevens zijn:
Indigo Park Belgium / Indigo Infra Belgium
Bijenstraat 21
9051 Sint-Denijs-Westrem
Ondernemingsnr: 0449.598.562 – 0440.502.536.

2.Welke gegevens verzamelen we?


Algemeen:
Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte of een abonnement aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van onze diensten al dan niet via jouw klantenportaal, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Bedrijfsnaam;
• Straat en huisnummer;
• Woonplaats;
• BTW-nummer;
• Nummerplaat voertuig;
• Kopie inschrijvingsbewijs voertuig
• Attest werkgever ivm gebruik voertuig via leasingmaatschappij.

3.Retributiebonnen:


Wij schrijven retributiebonnen uit in opdracht van diverse Steden en Gemeenten die in dit geval de verwerkingsverantwoordelijken zijn. Een retributiebon kan u krijgen als u gekozen heeft voor het niet-betalen van uw parkeerplaats binnen een betalende zone of het onrechtmatig gebruiken maken van een parkeerplaats zonder een geldige vergunning of parkeerbewijs. Hierbij wordt een nummerplaat, het merk en kleur van de wagen, de datum en plaats van de vaststelling en foto’s als bewijs van de vaststelling bewaard. U dient het bedrag dat op de retributiebon vermeld staat tegen een bepaalde datum te betalen. Dit kan gebeuren via diverse betaalsystemen.
Echter, indien u niet betaalt, zullen wij uw persoonsgegevens opvragen via de dienst DIV. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen. Zo ontvangen wij de naam en adresgegevens van de eigenaar van het voertuig.

4.Automatische Nummerplaat herkenning (ANPR) en camerabewaking:


Onze systemen op parkings identificeren de nummerplaat van uw wagen om u beter van dienst te kunnen zijn. Hierdoor zal bij het aanbieden van uw voertuig aan de uitrit de slagboom automatisch opengaan bij het lezen van uw nummerplaat indien u uw parkeersessie betaald heeft. Dit zorgt ervoor dat mogelijke wachttijden verkleind of vermeden worden.
In onze parkings zijn eveneens bewakingscamera’s geïnstalleerd om onze parkings te beveiligen en te beschermen.

5.Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken we uw persoonsgegevens?


De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van administratieve documenten in verband met de door u gevraagde diensten. We doen dit alleen met gegevens die we van u verkregen hebben via de specifieke aanvraagformulieren.
• Je naam, adres, e-mailadres, website, telefoonnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer,
nummerplaat voertuig, kopie inschrijvingsbewijs voertuig, attest werkgever ivm voertuigen gebruikt door werknemer die jij invult of toevoegt bij een formulier voor een aanvraag van een parkeerkaart,
parkeerabonnement of andere diensten, worden gebruikt om de gevraagde kaarten of abonnement te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem.
• Bij een aanvraag van een parkeerkaart voor Steden en Gemeenten, worden de door u verstrekte gegevens gecontroleerd op goedkeuring volgens de geldende regelgeving.
• Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
• De gegevens die we ontvangen van het DIV gebruiken we om de niet-betaalde retributiebonnen in te vorderen. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
• Onze systemen op parkings identificeren de nummerplaat van uw wagen om u beter van dienst te kunnen zijn. Hierdoor zal bij het aanbieden van uw voertuig aan de uitrit de slagboom automatisch opengaan bij het lezen van uw nummerplaat indien u uw parkeersessie betaald heeft. Dit zorgt ervoor dat mogelijke wachttijden verkleind of vermeden worden. Indien u een abonnement heeft zal in de meeste gevallen de slagboom open gaan bij het herkennen van uw nummerplaat en dit zowel bij het binnen- als het buitenrijden.
• We gebruiken zoveel als mogelijk geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens om statistische analyses te maken van het gebruik van onze parkings en andere diensten.
Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Daarnaast zijn er een aantal gevallen waarin gegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang, bv. om statistische analyses te maken over het gebruik van onze parkings en diensten, om onze parkings te beveiligen of om onze website te verbeteren en te beveiligen.

6. Met wie delen we je persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Indigo Park Belgium of andere vennootschappen van de groep. De servers van Indigo Park Belgium zijn gevestigd in België, Frankrijk of andere landen van de EU. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in België, Frankrijk of andere landen binnen de EU.
Als we van u een aanvraag krijgen voor een parkeerkaart voor een Stad of Gemeente, moeten we daarbij ook uw gegevens doorgeven aan de Stad of Gemeente.
Bij het verlenen van onze diensten of voor het innen van een betaling kunnen uw gegevens ook worden bezorgd aan betalingsdienstaanbieders en gerechtsdeurwaarderskantoren. In geval van schade of een ongeval kunnen camerabeelden aan politie of gerechtelijke diensten worden bezorgd.

7.Beveiliging persoonsgegevens


Wij hebben passende technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens. We geven enkel toegang tot uw persoonsgegevens aan medewerkers die de informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

8.Cookies


Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt u door middel van een banner om uw toestemming voor het plaatsen van cookies gevraagd.

9.Bewaartermijn


Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De DIV-gegevens ontvangen voor niet betaalde retributiebonnen bewaren we tot maximum 6 maanden na de betaling van het volledig bedrag.
De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden in principe binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.
De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden in principe binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

10. Rechten


Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via privacy.be@group-indigo.com.

11. Contact


Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Indigo via privacy.be@group-indigo.com.

12.Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.