Algemene Verkoopsvoorwaarden

INHOUDSOPGAVE


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Wettelijk kader – Voorwaarden van het Contract
Artikel 3 – Verplichtingen en Garanties voor de Klant
Artikel 4 – Presentatie, karakteristieken en doorlooptijd van het Service-aanbod
Artikel 5 – Bestelproces en Bijzondere Voorwaarden van de Diensten
Artikel 6 – Persoonlijk Account
Artikel 7 – Financiële Voorwaarden
Artikel 8 – Herroeping
Artikel 9 – Verantwoordelijkheid
Artikel 10 – Klachten
Artikel 11 – Intellectuele Eigendom
Artikel 12 – Persoonlijke gegevens
Artikel 13 – Archivering – Bewijs
Artikel 14 – Diverse Bepalingen

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de «Algemene Voorwaarden») regelen de diensten aangeboden via de website www.parkingpartners.be (hierna genoemd de «Website») door Parking Partners, naamloze vennootschap met hoofdzetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 21, met ondernemingsnummer 0449598562 evenals van de diverse andere filialen, die eigenaar of titularis zijn van exploitatiecontracten van Parkings (hierna genoemd «Parking Partners»).ARTIKEL 1 – DEFINITIES


Termen uit de Algemene Voorwaarden, die beginnen met een hoofdletter, hebben de in hun context aangegeven betekenis of deze zoals hierna bepaald, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt.

«Klant» : verwijst naar elke meerderjarige natuurlijke persoon die het vermogen heeft om een contract af te sluiten of elke rechtspersoon die wil overgaan tot de aankoop van één of meerdere Diensten die Parking Partners aanbiedt via de Website.

«Bestelling» : verwijst naar de wil van de Klant om wettelijk gezien een aanbod van Diensten te aanvaarden, dat door Parking Partners gecommercialiseerd wordt via de Website.

«Parking» : verwijst naar een parking in België, die geëxploiteerd wordt door Parking Partners en waar de Klant gebruik kan maken van één of meerdere Diensten.

«Dienst(en)» : verwijst naar het geheel van diensten die door Parking Partners aan de Klant worden aangeboden via de Website en in het bijzonder het onderschrijven of hernieuwen van een abonnement en het reserveren van parkeerplaatsen, voor lichte voertuigen en gemotoriseerde tweewielers met een hoogte die de maximum hoogte zoals aangegeven in de karakteristieken van de Parking die deze Diensten aanbiedt niet overschrijdt.

«Toegangsbewijs» : verwijst naar een badge, een gecodeerde kaart, een sleutel, een afstandsbediening, of eender welk papierloos toegangsbewijs waarmee een Klant die beschikt over een geldig abonnementscontract toegang kan krijgen tot de Parking waarvoor dit abonnement werd genomen.ARTIKEL 2 – WETTELIJK KADER – VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT


Voor wat betreft hun beschrijving en hun uitvoeringsmodaliteiten zijn de door Parking Partners aangeboden Diensten onderworpen aan :

- de presentatie van de Service aanbiedingen op de Website,
- de onderhavige Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de specifieke voorwaarden eigen aan elke Dienst,
- het intern reglement van de betrokken Parking, meer bepaald de parkeervoorwaarden, de veiligheids- en circulatievoorschriften die van toepassing zijn,

Deze set van voorwaarden, die allemaal dezelfde contractuele waarde hebben, maken het contract uit dat Parking Partners en de Klant verbindt.

Elke bestelling van Diensten door de Klant, volgens het proces zoals hierna beschreven in Artikel 5, veronderstelt volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige Algemene Voorwaarden door de Klant. De Klant ziet uitdrukkelijk af van zijn eigen aankoop- of andere voorwaarden, door het vakje aan te kruisen bij “Ik bevestig kennis genomen te hebben van de Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Diensten en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze integraal te aanvaarden”.

Deze Algemene Voorwaarden hebben het overwicht op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van aankoop of verkoop van de zakelijke Klant die niet uitdrukkelijk door Parking Partners aanvaard werden.ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN EN GARANTIES VOOR DE KLANT


Rechtsbekwaamheid. Indien de Klant een natuurlijke persoon is, handelend in zijn eigen naam of als vertegenwoordiger van een corporatie, garandeert hij dat hij meerderjarig is en beschikt over volledige rechtsbevoegdheid om een contract af te sluiten voor een aanbod van Diensten en dat hij de Website zal gebruiken in overeenstemming met de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Juistheid van de verstrekt informatie. De Klant garandeert uitdrukkelijk dat de persoonlijke info die hij verstrekt heeft bij het aanmaken van zijn persoonlijk account en/of bij het invullen van het Bestelformulier correct zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de informatie (identiteit, e-mail adres, postadres, enz.) die hij desgevallend moet doorgeven bij de Bestelling correct zijn en up to date gehouden worden, indien nodig.

Contractuele bepalingen en normen waaraan moet worden voldaan. Door een Bestelling te plaatsen op de Website, verbindt de Klant er zich toe om de onderhavige Algemene en bijzondere Voorwaarden, de interne reglementen van de Parking, de veiligheidsvoorschriften en politiereglementen die van toepassing zijn in de Parking, – meer bepaald de aanduidingen met betrekking tot de te respecteren snelheidsbeperkingen in de Parking en meer in het algemeen ook de Verkeersregels, – evenals de instructies gegeven door het exploitatieteam van de Parking te respecteren en te doen respecteren door zijn agenten, indien nodig.ARTIKEL 4 – PRESENTATIE, KARAKTERISTIEKEN EN DOORLOOPTIJD VAN HET SERVICE-AANBOD


4.1 Voorstelling van de Diensten

Abonnementen Service. Deze Dienst verwijst naar het afsluiten van een abonnement of het hernieuwen van een identiek abonnement waarmee de Klant toegang krijgt tot een bepaalde Parking, voor een bepaalde tijd en voor het parkeren van lichte voertuigen en gemotoriseerde tweewielers met een hoogte die de maximum hoogte zoals aangegeven in de op de Website aangeduide karakteristieken van de Parking die deze Diensten aanbiedt, niet overschrijdt. Een abonnement heeft slechts betrekking op één bepaald voertuig en is slechts verbonden met één enkele Toegangsbadge.

Service om een Plaats te reserveren. Deze Dienst verwijst naar het reserveren van één of meerdere plaatsen in een Parking voor een bepaald voertuig, enkel en alleen op een welbepaalde datum en tijdstip en voor het parkeren per uur (dit kan niet onderschreven worden door klanten met een abonnement). Deze Dienst slaat enkel op lichte voertuigen en gemotoriseerde tweewielers met een hoogte die de maximum hoogte, zoals aangegeven in de karakteristieken van de Parking op de Website, niet overschrijdt. Dit stopt meteen bij het wegrijden van het voertuig en dat ongeacht de duurtijd van het parkeren opgegeven door de Klant bij de Bestelling.

Beschrijving. De beschrijvende fiches van de Diensten zoals voorgesteld op de website hebben als doel om de Klanten te informeren over de aard en de essentiele karakteristieken van de Diensten die Parking Partners aanbiedt. De infofiches over de Diensten die Parking Partners aanbiedt op de Parkings, moeten de Klanten informeren over de aard van de Parkings en de essentiële eigenschappen van de Diensten, zoals door Parking Partners in de Parkings voorgesteld, vooraleer de Klant een Bestelling plaatst.

4.2 Geldigheidsduur

De aanbieding voor Diensten van Parking Partners op de Website zijn geldig zo lang ze online staan of binnen de beperkingen vallen van de beschikbare aanbiedingen voor de betrokken Parkings op het moment van de Bestelling.

4.3 Promoties en Speciale Aanbiedingen

De promoties en speciale aanbiedingen die desgevallend aangeboden worden voor bepaalde Diensten of in bepaalde Parkings worden gespecificeerd op de Website en zijn slechts geldig tijdens de uitdrukkelijk aangegeven periode en tot zo lang de voorraad strekt.

4.4 Parkeren

De klant kan slechts parkeren voor zover er plaatsen beschikbaar zijn wanneer hij met zijn voertuig de Parking binnen rijdt en op parkeerplaatsen die niet aan andere klanten zijn voorbehouden, eventueel zelfs enkel binnen de zone die hem wordt aangewezen. Het voertuig mag niet langer dan vijftien (15) opeenvolgende dagen in de Parking staan, behoudens specifieke toestemming van Parking Partners.

De Klant wordt geïnformeerd over en aanvaardt dat Parking Partners het voertuig van de Klant desgevallend kan verplaatsen in geval van rampen, verondersteld gevaar of nadat de Klant geen gevolg heeft gegeven aan een gemotiveerde vraag, meer bepaald in geval van werken aan de Parking in kwestie.ARTIKEL 5 – BESTELPROCES EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN


5.1 Abonnementen Service (onderschrijven en hernieuwen)

Bestelproces. Het Bestellen via de Abonnementen Service (onderschrijven of hernieuwen) op de Website door de Klant verloopt zoals hierna beschreven en elke stap wordt daarbij online gevalideerd :

1. Kennisname met betrekking tot de essentiele kenmerken van de Abonnementen Service(s) zoals die voorgesteld worden op de Website en keuze van de Abonnementen Service(s) (keuze Parking, formule en looptijd van het abonnement, enz.)
2. Aanmaken van een persoonlijk account door de Klant in overeenstemming met de procedure zoals hierna beschreven in Artikel 6, of, indien dit persoonlijk account reeds aangemaakt is, identificatie van de Klant op zijn persoonlijk account.
De Klant moet er op toezien dat de gegevens die hij invoert juist zijn, volledig en up to date. Elke foute ingave of vrijwillig fout ingevoerde informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
3. Aanvaarding zonder enig voorbehoud van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website en van de Algemene Voorwaarden.
4. Nazicht door de Klant van de gegevens opgenomen in het overzicht van de onderschreven of hernieuwde Abonnementen Service waarin alle gemaakte keuzes zijn opgenomen (zoals de Parking in kwestie, de looptijd van het abonnement en/of voor het parkeren, het type abonnement, enz.) en de totale verschuldigde prijs van de bestelde Diensten. Wanneer de Klant het abonnement hernieuwt, wordt hij herinnerd aan de kenmerken van het initiële abonnement.
5. Validering van de Bestelling door de Klant.
6. Ingave en validering van de gegevens met betrekking tot het online betaalsysteem via een beveiligde betalingsinterface.
7. Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt een betaalbewijs getoond (met de waarde van een betaling met bankkaart) evenals een link naar de factuur die overeenkomt met de Bestelling en die opgeslagen wordt in de persoonlijke account van de Klant.
8. Van zodra Parking Partners de betaling ontvangen heeft, stuurt Parking Partners een bevestigingsmail voor de Bestelling naar het adres dat de Klant heeft opgegeven. In die mail wordt het nummer en het overzicht van de Bestelling gepreciseerd. Enkel bij ontvangst van deze bevestiging wordt de Bestelling definitief gevalideerd door Parking Partners.

In de veronderstelling dat de Klant deze bevestiging niet zou ontvangen, is het zijn verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de Klantendienst van Parking Partners via de Contact rubriek op de Website. Parking Partners beveelt de Klant aan om de bevestiging van de Bestelling af te drukken en/of te bewaren op een betrouwbare en duurzame drager, evenals het betaalbewijs en de factuur, als bewijs indien nodig.

Beperking. Het nemen of hernieuwen van een abonnement geldt slechts voor één enkel voertuig en voor de periode of de looptijd zoals aangegeven in de bevestiging van de Bestelling en/of op de factuur. De Klant kan geen afstand doen, noch deels noch volledig, van de rechten en plichten die voor hem uit zijn Bestelling voortvloeien.

Parkeren in overtreding met de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn voor de onderschreven Abonnementen Service zal altijd en meteen ter plekke verrekend moeten worden volgens de gangbare tarieven geldig voor de reguliere klanten van de Parking.

Toegangsbewijzen voor de Parking. Bij de eerste onderschrijving van een abonnement, dient de Klant zich aan te bieden op het kantoor van de betrokken Parkingverantwoordelijke met het kentekenbewijs van de wagen op zijn naam, het nummer van de Bestelling en een kopij van de factuur, afgeprint van op de Website, om een Toegangsbewijs voor de Parking op te halen, meestal in de vorm van een badge.

Bij het hernieuwen van een abonnement in identieke vorm, wordt het eerder aan de Klant afgegeven Toegangsbewijs opnieuw gevalideerd voor de nieuwe duurtijd zonder dat laatstgenoemde zich opnieuw moet aandienen in het bureau van de betrokken Parkingverantwoordelijke. De Klant dient het of eventueel één van de Toegansgbewijzen die Parking Partners hem heeft gegeven te gebruiken telkens wanneer hij met zijn wagen in of uit de Parking rijdt, gedurende de volledige looptijd van zijn abonnement. In het andere geval kan de Klant nog steeds in en uit de Parking rijden, maar dan dient hij ter plaatse het gangbare tarief voor de reguliere klanten van de Parking te betalen.

De Toegansgbewijzen die aan de Klant worden gegeven blijven exclusief eigendom van Parking Partners. Het Toegansgbewijs wordt eventueel afgegeven in ruil voor een waarborg waarvan het bedrag wordt bepaald vóór het valideren van de Bestelling, die de Klant dient te betalen en die aangegeven wordt op de factuur die beschikbaar is in de persoonlijke account van de Klant op de Website.

De Klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk als Derden eventueel gebruik zouden maken van de Toegangsbadge. Elk verlies, elke diefstal of beschadiging van deze Toegangsbadge dient meteen schriftelijk te worden aangegeven in de betrokken Parking. De badge kan vervangen worden als de Klant de forfaitaire kosten betaalt voor een bedrag dat op vandaag vastgelegd is op (30) euro.

Als de Klant niet voldoet aan de contractuele voorwaarden zoals gesteld in Artikel 2, meer in het bijzonder als hij niet betaalt, behoudt Parking Partners zich het recht voor om de Toegangsbadge te desactiveren en hem het inkomrecht tot de Parking in kwestie op basis van die Toegangsbadge te ontzeggen. De Klant kan niettemin blijven binnenrijden in de Parking als gewone reguliere klant.

Teruggave van de Toegangsbewijzen. Meteen wanneer de onderschreven Dienst stopt en dit om gelijk welke reden, zal de Toegangsbadge gedesactiveerd worden en moet de Klant hem terugbezorgen in de Parking. Deze teruggave is bepalend voor de terugbetaling van de eventuele waarborg aan de Klant, die verworven blijft voor Parking Partners als de teruggave niet geschiedde binnen de (1) maand volgend op het einde van de Dienst.

Opzegging. Zonder vooroordeel ten aanzien van de overige rechten die voortvloeien uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudt Parking Partners zich het recht voor, om in het geval dat de Klant niet voldoet aan eender welke van de contractuele voorwaarden die artikel 2 aan hem oplegt, meer in het bijzonder die met betrekking tot de betalingen, het contract volledig legaal te beëindigen en dit zonder verdere formaliteiten, acht (8) dagen na het voorleggen van een eerste aangetekend schrijven met ontvangsbewijs voor een kennisgeving die onbeantwoord is gebleven. Bij wijze van schadevergoeding kan Parking Partners de onmiddellijke betaling eisen van elk bedrag dat nog dient betaalt te worden volgens het contract en in elk geval, elke reeds ontvangen som hiervoor behouden/bewaren.

5.2 Reservatiedienst en parkeerplaatsen

Bestelproces. De online Bestelling voor een Reservatiedienst door de Klant verloopt volgens het hieronder beschreven proces, waarbij elke stap online moet gevalideerd worden:

1. Keuze van de Parking, kennisname van de kenmerken van de Parking en van de Reservatiedienst onder de rubriek «een parkeerplaats reserveren» op de Website.
2. Invullen van alle verplichte informatievelden van het formulier voor de registratie van de reservatie (datum en uur van aankomst, indicatieve duurtijd van het parkeren, nummerplaat van de wagen, naam, voornaam, e-mail, telefoon, adres, postcode, stad).
3. Aanvaarding zonder voorbehoud van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en van de Algemene Voorwaarden van de Website.
4. Verificatie door de Klant van de informatie opgenomen in het overzicht van zijn reservatie, met alle voorafgaande door hem gemaakte keuzes.
5. Validering van de Bestelling door de Klant.
6. Ingave en validering van de gegevens met betrekking tot het online betaalsysteem via een beveiligde betalingsinterface.
7. Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt een betaalbewijs getoond (met de waarde van een betaling met bankkaart).
8. Van zodra Parking Partners de betaling ontvangen heeft, stuurt Parking Partners een bevestigingsmail voor de Bestelling naar het adres dat de Klant heeft opgegeven. In die mail worden het nummer en het overzicht van de Bestelling gepreciseerd evenals de factuur voor de reservatiekosten. Enkel bij ontvangst van deze bevestiging wordt de Bestelling definitief gevalideerd door Parking Partners.

Deze Dienst komt overeen met de reservatie van één of meerdere parkeerplaatsen in een bepaalde Parking waarvoor die Dienst wordt aangeboden,voor een welbepaalde datum en uur, op basis van een beperkt aantal plaatsen en wordt dus aan de Klant aangeboden binnen de beperking van het aantal beschikbare plaatsen op het ogenblik van de online reservatie.

Het reserveren van parkeerplaatsen gebeurt op basis van het online formulier bedoeld in de hierboven beschreven stap 2, waarbij de klant evenveel formulieren moet invullen als hij plaatsen wil reserveren.

De Klant wordt gewaarschuwd over het feit dat de Reservatie niet meer kan gewijzigd of geannuleerd worden eenmaal de Bestelling definitief gevalideerd is zoals in het hierboven beschreven proces. De reservatiekosten blijven definitief verworven voor Parking Partners, die nooit zal overgaan tot terugbetaling hiervan.

De Reservatie van een parkeerplaats kan online betaald worden met een bankkaart, in de vorm van een vast reservatiebedrag dat varieert in functie van het moment waarop de reservatie genomen wordt, zoals aangeduid op de Website. In de prijs van de Reservatiedienst zit het bedrag (uurtarief) voor het parkeren zelf niet begrepen (de reservatiedienst voor een parkeerplaats kan niet gebruikt worden door klanten met een abonnement), dit moet rechtstreeks in de betrokken Parking betaald worden.

De Reservatiedienst laat de Klant toe om over een gereserveerde parkeerplaats te beschikken op het uur van aankomst zoals aangegeven in de Bestelling en vanaf het moment waarop hij aankomt in de Parking in kwestie zoals door de Klant opgegeven bij de Bestelling. Bij vroegtijdige of laattijdige aankomst (de gegevens die op het inrijticket staan zijn hierin bindend), kan Parking Partners de beschikbaarheid van een parkeerplaats in de Parking niet garanderen. Van zodra het/de voertuig(en) de Parking na het inrijden terug verla(a)t(en), loopt de Reservatiedienst voor de parkeerplaats af en dit ongeacht de door de Klant bij Reservatie opgegeven indicatieve parkeertijd.ARTIKEL 6 – PERSOOONLIJK ACCOUNT


6.1 Aanmaken

De Klant die online een Abonnement wil bestellen moet zich eerst registreren op de Website en een persoonlijk account aanmaken. Dit persoonlijke account zal hem verder toelaten om toegang te krijgen tot de informatie die betrekking op hem heeft, om wijzigingen door te voeren of om een update te doen, om een Abonnement te hernieuwen of om nieuwe Abonnementsdiensten te onderschrijven.

De Klant moet bij het openen van een persoonlijk account alle verplichte en noodzakelijke informatievelden invullen, vermits de Klant gehouden is om aan Parking Partners juiste, volledige en niet vervallen informatie door te geven. De Klant verbindt er zich toe om eerder doorgestuurde gegevens up te daten indien nodig.

Elke persoon die reeds beschikt over een geldig abonnementscontract met een bedrijf van de Parking Partners groep kan, op initiatief van Parking Partners, per post een wegwerp log in toegestuurd krijgen voor aansluiting bij de betrokken Parking. Met die log in kan hij, als hij een persoonlijk account wil aanmaken via de Website, de Diensten invoeren waarover hij elders reeds kan beschikken.

6.2 Veiligheid, verlies, diefstal van log in en/of PIN code

Bij het aanmaken van een persoonlijke account, geeft de Klant een geldig e-mail adres in dat gebruikt wordt als log in en kiest hij een PIN code. De log in en de PIN code die zo aangemaakt worden en doorgegeven aan de Klant zijn strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Daarom verbindt de Klant er zich toe om ze niet aan gelijk wie of op gelijk welke manier door te geven. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de bewaking hiervan en zal geacht worden verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen en daden gesteld van op zijn persoonlijk account.

In geval van verlies, diefstal of verduistering van zijn persoonlijke log in of PIN code door een derde, zal de Klant Parking Partners hierover, van zodra hij hier kennis van neemt, meteen informeren via de rubriek Contact op de Website en dit bevestigen per brief t.a.v.:

Parking Partners
t.a.v. de Klantendienst – Online Verkoop
Bijenstraat 21
9051 SINT-DENIJS-WESTREM

6.3 Verantwoordelijkheid

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn persoonlijk account. Elke verbinding, bestelling van Diensten of doorsturen van gegevens van op z’n account wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd door de Klant en valt volledig onder zijn verantwoordelijkheid. Als de Klant zou falen in het naleven van onderhavige Algemene Voorwaarden behoudt Parking Partners zich het recht voor om over te gaan tot het verwijderen van dit persoonlijk account van de Klant, éénzijdig en zonder schadeloosstelling, nadat de door Parking Partners naar de klant gemailde kennisgeving langer dan (48) uur onbeantwoord bleef, te rekenen vanaf het moment van de verzending.ARTIKEL 7 – FINANCIËLE VOORWAARDEN


7.1 Prijs

De prijzen van de Diensten gepubliceerd op de Website zijn aangeduid in euro, alle taksen inbegrepen. De facturatie van de geleverde Dienst wordt gedaan op basis van het tarief dat gangbaar is op het moment waarop de dienst onderschreven wordt. De prijzen worden berekend met inbegrip van de BTW die van toepassing is op de dag van de Bestelling. Elke wijziging in het toepasbaar BTW tarief wordt automatisch verrekend in de prijs voor de Dienst(en). Bij de Bestelling moet het volledig bedrag betaald worden. Op geen enkel moment kunnen de gestorte bedragen beschouwd worden als aanbetalingen of voorschotten.

Vermits het hier over de Reservatiedienst gaat is het gepast om te benadrukken dat de prijs voor het parkeren niet begrepen zit in de prijs voor de Reservatieservice en meteen betaald moet worden in de betreffende Parking.

Parking Partners behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment de prijs van de Diensten te wijzigen, de nieuwe tarieven zijn dan evenwel slechts van toepassing voor Bestellingen die definitef gevalideerd werden na de datum waarop de prijs aangepast werd.

7.2 Betaling

Alle aankopen die gedaan worden op de Website kunnen bij Bestelling enkel betaald worden met voorziene bankkaart, via een beveiligde betalingsinterface gebaseerd op de gangbare beveiligingstechnologie.

In geval van problemen bij de betaling, en meer bepaald als de machtiging voor de betaling met bankkaart geweigerd wordt door de officiële geaccrediteerde instanties, zal de Bestelling geschrapt worden en zal de Klant en nieuwe Bestelling moeten plaatsen.

De facturen die overeenstemmen met de Bestellingen van de Klant voor de Abonnementen Service zijn enkel beschikbaar via de persoonlijke account van de Klant, beschikbaar via de klantenrubriek op de Website.

7.3 Beveiliging van de betalingen

Parking Partners heeft het beheer van de betalingen voor de Diensten, op afstand en per bankkaart, toevertrouwd aan Ingenico – Ogone.

Het online betalen van de Diensten verloopt via het beveiligde systeem van betaling op afstand en per bankkaart dat berust op het gebruik van de S.S.L V technologie van encryptie en overdracht van gegevens. Alle info die verzameld wordt tijdens het betalingsproces op afstand wordt meteen geëncrypteerd en opgeslagen op de beveiligde betalingsserver van Ingenico – Ogone en dit, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

De Klant wordt geïnformeerd over het feit dat de bepalingen met betrekking tot eventueel frauduleus gebruik van zijn bankkaart deze zijn die voortvloeien uit de conventie gesloten tussen de Klant en de bankinstelling die de kaart in kwestie uitgeeft.ARTIKEL 8 – HERROEPING


Als de Klant een natuurlijk persoon is en geen zaakhouder wordt hem gemeld dat hij recht op herroeping heeft, zoals voorzien in de voorschriften van artikel VI.67 wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht op dit recht kan een beroep gedaan worden binnen een tijdsbestek van (14) scharnierdagen te tellen vanaf de dag waarop een Dienst werd besteld door de Klant, voor zover die Dienst niet werd geleverd vóór het verstrijken van het tijdsbestek zoals aangegeven in artikel VI.73 wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht of voor zover die Dienst geen deel uitmaakt van de uitzonderingen beschreven in artikel VI.73

De Klant die een bestelling plaatst voor een Reservatiedienst of wiens abonnement aanvangt vóór het verstrijken van het hieronder vermelde tijdsbestek beschikt dus niet over het recht tot herroeping. Als dit tijdsbestek eindigt op een zaterdag, een zondag een feestdag of een stakingsdag, wordt het verlegd tot de eerstvolgende werkdag.

Voor een snellere opvolging in het geval van herroeping binnen het tijdsbestek, wordt aan de Klant gevraagd om dit aan te geven bij de Klantendienst van Parking Partners, via de Contact rubriek op de Website, en vervolgens per briefwisseling op onderstaand adres:

Parking Partners
tav de Klantendienst – Online Verkoop
Bijenstraat 21
9051 SINT-DENIJS-WESTREM.

Dit recht op herroeping gaat niet gepaard met kosten/boetes, met uitzondering van de eventuele retourkosten voor de Toegangsbadge, als die al aan de Klant werd bezorgd.

Als van het recht op herroeping gebruik gemaakt wordt, betaalt Parking Partners de Klant terug binnen een tijdsbestek van maximaal dertig (30) dagen volgend op de datum waarop van dit recht gebruik gemaakt werd.

De Klant wordt dan terugbetaald via terugstorting op zijn bankrekening of (beveiligde transactie).ARTIKEL 9 – VERANTWOORDELIJKHEID


Parking Partners kan slechts aansprakelijk worden gesteld binnen de beperkingen voorzien door het gemeen recht van de contractuele aansprakelijkheid, ttz voor de schade die rechtstreeks voortvloeit uit het niet inlossen van de aan hen opgelegde contractuele verplichtingen (contractbreuk) en dit ten belope van een bedrag dat niet hoger kan liggen dan het bedrag van de Bestelling. Worden beschouwd als gevolgschade en zijn niet te vergoeden: imagoschade, het verlies van oportuniteit, winst, inkomen, zakencijfer, gegevens, klanten of bestellingen.

De Klant bevestigt de kenmerken en beperkingen van het Internet te kennen, meer bepaald de technische prestaties ervan, de responstijd bij het consulteren, opvragen of doorsturen van gegevens en de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de communicatie. Parking Partners kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de Bestelling, meer bepaald wanneer de Website niet beschikbaar is.

Parking Partners kan evenmin aansprakelijk gesteld worden of het voorwerp uitmaken van welke klacht ook, als gevolg van het niet leveren of het slecht uitvoeren van een aan de Klant geleverde Dienst als dit zou toe te schrijven zijn aan de Klant zelf of aan de tussenkomst van derden die geen deel uitmaken van de Dienst, of nog in geval van overmacht, zoals gewoonlijk bepaald door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken.ARTIKEL 10 – KLACHTEN


Elke vraag om informatie, om toelichting of rond eventuele klachten dienen te worden verstuurd via de Contact rubriek , op de Website.

Elke aan een parking gerelateerde vraag wordt meteen doorgespeeld aan de Parkingverantwoordelijke van de betrokken Parking.ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM


De Website is een geesteskind dat beschermd wordt door de wet op de intellectuele eigendom. De Website in z’n geheel evenals elk van de elementen waaruit hij is samengesteld (zoals teksten, gegevensbestanden, boomstructuren, software, animaties, beelden, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, geluiden, muziek) zijn de exclusieve eigendom van Parking Partners. Enkel zij zijn gerechtigd om zich te beroepen op de hieraan gerelateerde rechten van intellectuele eigendom, evenals op de specifieke rechten van de databankproducent.

Bijgevolg en bij toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Economisch recht en van de internationale conventies, is het verboden om de Website in zijn geheel of de elementen waaruit hij is samengesteld af te beelden, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen, te exploiteren en dit op gelijk welke drager of op gelijk welke manier, voor andere doelstellingen dan die van uw persoonlijk privegebruik zonder commerciële bijbedoelingen, tenzij u voorafgaandelijk schriftelijke toestemming kreeg van Parking Partners.

Bij overtreding van deze bepalingen stelt u zich bloot aan de in het Wetboek van Economisch recht en in het Strafwetboek voorziene sancties, meer bepaald met betrekking tot schending van auteursrechten en merkenrecht evenals aan deze voorzien in het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft wettelijke aansprakelijkheid.

De merken, logo’s en domeinnamen (zoals Parking Partners, parkingpartners.be enz.) die voorkomen op de Website zijn exclusief eigendom van Parking Partners. Elke namaak of gebruik van deze merk- of domeinnamen, op welke manier ook en voor welke doelstelling ook, is verboden. Hyperlinks naar de Website mogen enkel gemaakt worden mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Parking Partners, toelating dewelke ook op elk moment en zonder enige schadeloosstelling terug kan worden ingetrokken.ARTIKEL 12 – PERSOONLIJKE GEGEVENS


Parking Partners verbindt er zich toe om de wetten en regelgevingen te respecteren die van kracht zijn en betrekking hebben op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De informatie die Parking Partners van de Klant krijgt zijn nodig voor het beheer en de uitvoering van zijn Bestelling voor Diensten (betaling, facturatie) evenals voor het optimaliseren van het parkeren in de Parkings (faciliteren en controleren van het in- en uitrijden van het voertuig).

Die informatie laat Parking Partners en haar dochtermaatschappijen ook toe om de Klant promotionele aanbiedingen te sturen of om hem te informeren over nieuwe Diensten, tenzij de Klant zich hiertegen zou verzet hebben.

Volgens de , in z’n laatste aangepaste en van kracht zijnde de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.”, beschikt de Klant over toegangsrechten, recht op correctie, op bezwaar en op verwijdering voor wat betreft de informatie die op hem betrekking heeft, om hier gebruik van te maken dient hij zich te wenden tot dit adres: info@parkingpartners.be , of kan hij bellen naar het telefoonnummer +32 9 292 02 20ARTIKEL 13 – ARCHIVERING – BEWIJS


De geautomatiseerde administratie, binnen redelijke veiligheidsomstandigheden opgeslagen in de informaticasystemen van Parking Partners en/of van z’n dienstverleners, wordt beschouwd als bewijs van communicatie, van Bestelling en van betaling tussen Partijen.

Parking Partners archiveert de facturen op een veilige en duurzame drager, die een betrouwbare copie vormt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek en kan voorgelegd worden als bewijs voor de duur van de commerciële garanties op de aankopen, en stelt deze beschikbaar op de Website gedurende een jaar, te rekenen vanaf het moment van hun uitgifte.ARTIKEL 14 – DIVERSE BEPALINGEN


14.1 Ingangsdatum van de Algemene Voorwaarden – Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 30 januari 2015 en zijn van toepassing op elke Bestelling doorgegeven vanaf die datum. Deze editie vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Parking Partners behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder waarschuwing en met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zullen zijn voor Bestellingen gemaakt vóór het doorvoeren van deze aanpassingen. Daarom is het noodzakelijk dat de Klant de onderhavige Algemene Voorwaarden raadpleegt en aanvaardt op het moment waarop hij zijn Bestelling plaatst, vooral om zich ervan te vergewissen welke bepalingen van toepassing zijn voor zijn Bestelling.

Parking Partners beveelt de Klant aan om de onderhavige Algemene Voorwaarden te bewaren en/of af te drukken om zeker te zijn van een duurzame opslag, zodat hij zich er desgevallend en op gelijk welk ogenblik kan op beroepen, gedurende de looptijd van het contract, indien nodig.

14.2 Gedeeltelijke nietigheid

Elke bepaling van de Algemene Voorwaarden die desgevallend nietig of onwettig zou worden verklaard door een bevoegde rechter zal geen enkel effect hebben. De nietigverklaring van zo’n bepaling kan geen impact hebben op de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden noch hun geldigheid in het gedrang brengen in het geheel of voor wat betreft hun juridische impact. Parking Partners zal overgaan tot de vervanging hiervan door een bepaling die een gelijkwaardige economische impact zal hebben.

14.3 Geen afstand van verhaal

Het feit dat Parking Partners op een bepaald moment geen gebruik maakt van een bepaling uit onderhavige Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als zijnde gelijkwaardig aan het afzien van laatstgenoemden om zich later te beroepen op één van vermelde bepalingen.

14.4 Overmacht

Elk geval van overmacht, zoals bepaald door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken, met inbegrip van het uitvallen van telecommunicatie leidt tot opschorting van de verplichtingen van onderhavige ingevolge het geval van overmacht en ontheft de partij die had moeten uitvoeren van elke verantwoordelijkheid ten overstaan van de verplichting in kwestie. De Klant zal dus alle geldelijke gevolgen dragen die voortvloeien uit het voorkomen van een geval van overmacht met impact op de uitvoering van de verplichtingen van Parking Partners. Laatstgenoemde zal niet aansprakelijk worden gesteld noch verantwoordelijk worden gehouden als zou hij gefaald hebben ten aanzien van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden, voor elke vertraging of mislukking als de oorzaak van de vertraging of de mislukking een gevolg is van het geval van overmacht.

14.5 Website

Parking Partners kan niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van enige afwijking, fout of bug, noch dat deze zullen kunnen verholpen worden, noch dat de Website vrij zal zijn van enige discontinuïteit, pannes of onderbrekingen, noch dat hij compatibel zal zijn met het materiaal of de specifieke configuratie van de Klant. Parking Partners is in geen enkel geval verantwoordelijk voor storingen die toe te schrijven zijn aan de software van derden. Parking Partners kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor te voorziene of niet te voorziene schade, materiële of immateriële schade (met inbegrip van winstderving of verlies van opportuniteit…) die voortvloeien uit het gebruik van of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid tot gebruik van de Website.

14.6 Websites van derden

De Website kan links bevatten naar andere sites of bronnen op het Internet. Vermits Parking Partners die websites en externe bronnen niet kan controleren, kan Parking Partners niet verantwoordelijk gesteld worden voor het ter beschikking stellen van deze websites of externe bronnen, en wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft inhoud, publiciteit, producten, diensten of welk materiaal ook dat beschikbaar zou gesteld worden via deze sites of externe bronnen. Deze links worden enkel maar aangereikt om het opzoeken van informatie voor de Klant te vergemakkelijken.

14.7 Toepasselijk Recht en Bevoegde Jurisdictie

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Elke geschil dat gerelateerd is aan de opstelling, de interpretatie en/of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden, moet in de eerste plaats, en in de mate van het mogelijke in der minne geregeld worden. Indien er geen minnelijke schikking is binnen de maand volgend op de kennisgeving betreffende het geschil van één van de Partijen aan de andere, dan hebben Partijen de mogelijkheid om hun geschil te onderwerpen aan het oordeel van de bevoegde Belgische rechtbanken.