Algemene Gebruiksvoorwaarden

INHOUDSOPGAVE


Artikel 1 – Presentatie
Artikel 2 – Verplichtingen voor de Gebruiker
Artikel 3 – Verantwoordelijkheid – Beperkingen
Artikel 4 – Nominatieve Gegevens
Artikel 5 – Intellectuele Eigendom
Artikel 6 – Websites en/of Diensten van Derden
Artikel 7 – Toepasselijk Recht en Bevoegde Jurisdictie

Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd «AGV») hebben als doel om de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor de toegang tot en het gebruik van de aangeboden informatie en Diensten op de website www.parkingpartners.be (hierna genoemd, de «Website»).

Door te surfen naar en gebruik te maken van de Website en van de inhoud van de Website, aanvaardt u (hierna genoemd, de «Gebruiker») de AGV en bevestigt u dat u ze zal respecteren, net zoals de bijzondere voorwaarden eigen aan bepaalde diensten. Het gebruik van de Website leidt tot de volledige en integrale aanvaarding van de AGV. Parking Partners behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment de AGV aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zal verwezen worden naar de AGV die van kracht zijn op de dag waarop gebruik gemaakt wordt van de Website. Daarenboven wordt de Gebruiker verzocht om regelmatig de AGV na te kijken om zo op de hoogte te blijven van de meest recente wijzigingen die werden aangebracht.ARTIKEL 1 – PRESENTATIE


De Website levert informatie en biedt diverse diensten aan die verleend of verkocht worden door Parking Partners of door zakenpartners van Parking Partners (hierna genoemd, de «Partners»).
Door Parking Partners aangeboden Diensten (hierna genoemd, de «Diensten»):

Door de Partners aangeboden Diensten (hierna genoemd, de «Partner Diensten»):
De door de Partners aangeboden Diensten zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden die bepaald en gespecifieerd worden door die betrokken Partners en waarover Parking Partners geen enkele controle heeft.ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VOOR DE GEBRUIKER


De gebruiker verbindt er zich toe om zich te houden aan de AGV en aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn voor de aangeboden diensten, bovenop de gangbare wetten en reglementeringen die van kracht zijn.

De Gebruiker stemt ermee in om Parking Partners te ontheffen van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de Diensten van de Zakenpartners, die op onafhankelijke wijze geleverd worden door andere bedrijven (derden).

De Gebruiker zal zich onthouden van elk frauduleus, onjuist of buitensporig gebruik van de Website en/of van de informatie en gegevens die deze bevat.

Zonder vooroordeel met betrekking tot de in artikel 5 opgegeven bepalingen (Intellectuele Eigendom), verzet Parking Partners er zich formeel tegen dat een Gebruiker of eender welke derde persoon gebruik zou maken van informatie van de Website, meer bepaald met betrekking tot de Parkings, hun kenmerken, hun contactinformatie, de gebruikte tarieven, om aan het publiek een telefoongids ter beschikking te stellen of om het publiek in telefonische verbinding te brengen met de Parkings van Parking Partners met behulp van een tussennummer en tegen een verhoogd tarief.

Parking Partners heeft geen enkele overeenkomst afgesloten met bedrijven die websites maken om dit soort diensten aan te bieden en stimuleert zijn klanten en bezoekers om op hun hoede te zijn voor dit soort onheuse praktijken van derden. Parking Partners onderstreept dat het geenszins garant kan staan voor de informatie die deze derden over de parkings publiceren.

De Gebruikers engageren zich om de Website niet te gebruiken op onheuse wijze of met frauduleuze of onwettige bedoelingen en meer bepaald op volgende wijze:

- ingaande tegen de openbare orde of tegen de goede zeden, meer bepaald door het gebruik of de verspreiding van elementen die verband houden met (deze lijst is noch volledig noch beperkend) pornografie, prostitutie of pedofilie, of geweld, vermits de inhoud door minderjarigen zou kunnen worden bekeken;
- die in de aard zijn van een aanzet tot moord, tot rassenhaat of tot de ontkenning van misdaden tegen de mensheid;
- die ingaan tegen de legitieme belangen van Parking Partners of van Derden, meer bepaald door het uitten van beledigingen of laster, die de persoonlijke levenssfeer schaden, of nog de persoonlijkheidsrechten of de goederen- of geldelijke rechten;
- die bestaan uit daden van piraterij en dit onder gelijk welke vorm (inbreken in systemen, verspreiden van virussen, spammen, enz.).ARTIKEL 3 – VERANTWOORDELIJKHEID – BEPERKINGEN


Parking Partners kan niet garanderen dat de Website en de daarop aangeboden diensten geheel en al vrij zullen zijn van afwijkingen, fouten of bugs, noch dat die kunnen bijgestuurd worden of zullen functioneren zonder enige discontinuïteit, storing of onderbreking, noch dat ze verenigbaar zullen zijn met het materiaal of de configuratie van de Gebruiker. De gebruiker kent de karakteristieken en de beperkingen van de elektronische communicatiesystemen, meer bepaald voor wat betreft hun technische performantie, hun responstijd als men gegevens wil consulteren, onderzoeken of doorsturen evenals de risico’s die verbonden zijn aan de veiligheid van de communicatie.

Parking Partners is geenszins verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan het slecht functioneren van systemen of software van derden of in geval van overmacht. Parking Partners kan geen rechtsaansprakelijkheid opnemen bij te voorziene of niet te voorziene schade, zowel materiële als immateriële (met inbegrip van winstderving of verlies van opportuniteit…) die voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit één van de rechtstreeks of onrechtstreeks aangeboden diensten of functionaliteiten of uit de onmogelijkheid om er geheel of gedeeltelijk gebruik van te maken.

De Webite is normaal gezien te allen tijde toegankelijk. Toch kan de toegang onderbroken of opgeheven worden op eenvoudige beslissing van Parking Partners, meer bepaald in geval van overmacht, bij computerproblemen, bij problemen die te maken hebben met de structuur van de telecommunicatie netwerken, in geval van technische problemen, of nog ingevolge onderhoudswerkzaamheden, deze lijst niet limitatief zijnde.

Parking Partners is alleen gehouden om z’n verplichting van middelen na te komen in verband met de informatie en/of diensten die geleverd worden aan de Gebruikers via de Website en draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake informatie en of partnerdiensten verstrekt door de Partners. De verantwoordelijkheid van Parking Partners kan niet worden ingeroepen voor informatie verstrekt door of de uitvoering van diensten verleend door de Partners of in geval van een door hen gemaakte fout. Parking Partners doet z’n uiterste best om zich te verzekeren van het waarheidsgetrouwe karakter van de informatie vertrekt via de Website maar kan niet instaan voor de juistheid, de precisie noch de volledigheid ervan. Bijgevolg erkent de Gebruiker dat hij van deze informatie gebruik maakt op eigen risico.ARTIKEL 4 – NOMINATIEVE GEGEVENS


De informatie die de Gebruiker op de Website achter laat, stelt Parking Partners in staat om de abonnering op bepaalde diensten te verwerken en uit te voeren of om te antwoorden op informatie-aanvragen. Ze maakt het tevens mogelijk voor Parking Partners en voor de dochtermaatschappijen en onderaannemers of partners om u te informeren over promotionele aanbiedingen en over nieuwe diensten, tenzij u daar bezwaar tegen aangetekend heeft.

Geolocatie: de Gebruiker wordt erover geinformeerd dat bepaalde Diensten enkel geleverd kunnen worden als de Gebruiker aanvaardt om informatie door te geven over zijn geolocatie via de Website. De geolocatie van een Gebruiker bepalen, via zijn gsm, zijn pc of zijn tablet (mobiele terminal), is enkel maar mogelijk vanaf het moment dat deze laatste de optie geactiveerd heeft hetzij op zijn navigator, hetzij via de beheersinstellingen van zijn mobiele terminal.

De Gebruiker kan deze functie ook op gelijk welk moment weer uitschakelen.

Afhankelijk van de keuze die hij gemaakt heeft bij het aanmaken of raadplegen van zijn Parking Partners account, kan de Gebruiker commerciële voorstellen krijgen vanwege Parking Partners en/of van andere dochtermaatschappijen of zakenpartners, per mail, per telefoon of per sms, zoals ingegeven bij het aanmaken van zijn account.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geniet de Gebruiker van het recht op toegang, bijsturing en verzet tegen en verwijdering van informatie over zijn persoon, Hiertoe kan hij zich richten tot het e-mailadres: info@parkingpartners.be of het telefoonnummer +32 9 292 02 20. Vermits het gaat over Diensten van Partners waarvoor een verwerking van gegevens van persoonlijke aard nodig is, worden de Gebruikers verzocht om het desbetreffende Privacybeleid van de Parking Partners Partner in kwestie te raadplegen.
Het surfen op de Website kan leiden tot de installatie van cookies op uw computer. Ze vereenvoudigen het bezoek van de Website. Een cookie dient om aan te geven dat de Gebruiker op de Website gesurft heeft, om zo de persoonlijke service bedoeld voor de Gebruikers te verbeteren en de procedure voor het bestellen van Diensten of Diensten van Partners te vergemakkelijken. De Gebruiker kan het gebruik van cookies op zijn computer weigeren, maar een dergelijke weigering kan de toegang tot bepaalde Diensten of Diensten van Partners op de Website verhinderen.ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM


De Website in zijn geheel, evenals elk van de onderdelen waaruit hij is opgebouwd (zoals teksten, gegevensbestanden, boomstructuren, software, animaties, beelden, foto’s, illustraties, schema's, logos, geluiden, muziek) zijn beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere persoonlijke rechten van Parking Partners.

Parking Partners is de enige titularis van alle eigendomsrechten die betrekking hebben op de Webiste die hun eigendom zijn, of bezitten de gebruiksrechten die eraan verbonden zijn. De toegang tot de Website verleent aan de Gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website of tot de elementen waaruit ze zijn samengesteld. Aan de Gebruikers wordt een tijdelijk gebruiksrecht verleend, dat privé is en persoonlijk, niet overdraagbaar, om hen toegang te geven tot de Diensten en de de Diensten van Partners vanaf een mobiele terminal.

Bijgevolg en krachtens het “Wetboek van 28 februari 2013 van Economisch Recht” en de internationale conventies is het verboden om de Website of de elementen waaruit ze zijn opgebouwd geheel of gedeeltelijk af te beelden, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen op om het even welke drager, met om het even welke middelen, voor andere dan persoonlijke en private doeleinden van de Gebruiker, zonder commercieel oogmerk, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Parking Partners.

Het overtreden van deze bepalingen stelt de Gebruiker bloot aan sancties zoals voorzien in het “Wetboek van 28 februari 2013 van Economisch Recht” en in het bijzonder onder de schending van het auteursrecht en het merkenrecht, evenals aan deze voorzien in het “Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid”. De merken, logo’s of domeinnamen (zoals Parking Partners, parkingpartners.be enz.) die voorkomen op de Website zijn de exclusieve eigendom van Parking Partners. Elke reproductie of gebruik van deze merken, logo’s of domeinnamen, op welke manier en in welke vorm dan ook, is verboden. Het aanmaken van hyperlinks naar de Website mag enkel gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Parking Partners, en deze kan, zelfs indien ze eerder werd toegestaan, op gelijk welk moment, zonder schadeloosstelling, worden ingetrokken.ARTIKEL 6 – WEBSITES EN/OF DIENSTEN VAN DERDEN


Op de Website kunnen links staan naar andere websites, bronnen en diensten, meer bepaald naar de Diensten van Partners. Vermits Parking Partners die Websites, Partner Diensten en andere externe bronnen niet kan controleren weigert Parking Partners elke verantwoordelijkheid voor wat betreft inhoud, reclame, producten, diensten of eender welk ander materiaal dat beschikbaar is op of via deze websites, Diensten van Partners of externe bronnen. De links worden enkel aangeboden om voor de Gebruiker het surfen te vergemakkelijken evenals de toegang tot informatie en diensten die hem zouden kunnen interesseren.ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE


De AGV zijn onderhevig aan het Belgisch Recht. Elk geschil in verband met vorming, interpretatie en/of uitvoering in deze, dient, in eerste instantie, en in de mate van het mogelijke, opgelost te worden via minnelijke schikking tussen de Maatschappij en de Gebruiker (hierna “Partijen” genoemd). Indien geen minnelijke schikking bereikt werd in de maand volgend op de kennisgeving over het geschil van één Partij aan de andere, zal het geschil in kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechtbanken op initiatief van de meest ijverige van de Partijen.